De Andere Krant – Vrijheid

http://11september.eu/wp-content/uploads/2020/05/De-Andere-Krant-Vrijheid.mp4

Op 5 mei presenteren we De Andere Krant Vrijheid. Gedurende de coronacrisis is gebleken dat veel vrijheden onder druk zijn komen te staan. De maatregelen die genomen worden om de crisis te bestrijden en de plannen die er liggen staan op gespannen voet met onze onvervreemdbare mensenrechten. In De Andere Krant Vrijheid zullen de vrijheidsbeperkende maatregelen die al genomen zijn of die nog op stapel staan aan bod komen.


Lees De Andere Krant hier (PDF)

Plandemic, a film about the global plan to take control of our lives

Plandemic, a film about the global plan to take control of our lives, liberty, health & freedom via the use of a fake pandemic.

ABOUT THE FILM
Humanity is imprisoned by a killer pandemic. People are being arrested for surfing in the ocean and meditating in nature. Nations are collapsing. Hungry citizens are rioting for food. The media has generated so much confusion and fear that people are begging for salvation in a syringe. Billionaire patent owners are pushing for globally mandated vaccines. Anyone who refuses to be injected with experimental poisons will be prohibited from travel, education and work. No, this is not a synopsis for a new horror movie. This is our current reality. Let’s back up to address how we got here… In the early 1900s, America’s first Billionaire, John D. Rockefeller bought a German pharmaceutical company that would later assist Hitler to implement his eugenics-based vision by manufacturing chemicals and poisons for war. Rockefeller wanted to eliminate the competitors of Western medicine, so he submitted a report to Congress declaring that there were too many doctors and medical schools in America, and that all natural healing modalities were unscientific quackery. Rockefeller called for the standardization of medical education, whereby only his organization be allowed to grant medical school licenses in the US. And so began the practice of immune suppressive, synthetic and toxic drugs. Once people had become dependent on this new system and the addictive drugs it provided, the system switched to a paid program, creating lifelong customers for the Rockefellers. Currently, medical error is the third leading cause of death in the US. Rockefeller’s secret weapon to success was the strategy known as, “problem-reaction-solution.” Create a problem, escalate fear, then offer a pre-planned solution. Sound familiar? Flash forward to 2020… They named it COVID19. Our leaders of world health predicted millions would die. The National Guard was deployed. Makeshift hospitals were erected to care for a massive overflow of patients. Mass graves were dug. Terrifying news reports had people everywhere seeking shelter to avoid connect. The plan is unfolding with precision. But the masters of the Pandemic underestimated one thing… the people. Medical professionals and every-day citizens are sharing critical information online. The overlords of big tech have ordered all dissenting voices to be silenced and banned, but they are too late. The slumbering masses are awake and aware that something is not right. Quarantine has provided the missing element: time. Suddenly, our overworked citizenry has ample time to research and investigate for themselves. Once you see, you can’t unsee. The window of opportunity is open like never before. For the first time in human history, we have the world’s attention. Plandemic will expose the scientific and political elite who run the scam that is our global health system, while laying out a new plan; a plan that allows all of humanity to reconnect with healing forces of nature. 2020 is the code for perfect vision. It is also the year that will go down in history as the moment we finally opened our eyes.

Column Magchiel Matthijsen

Bas Heijne als promotor van de 9/11 waarheidsbeweging?

Het bewerkte fragment van het boek Mens/Onmens van Bas Heijne in de NRC van 1 februari j.l. vraagt om een reactie. Ondanks Heijnes indrukwekkende intellectuele salto’s laat het basisschema van het stuk (ratio versus emotie) toch een enigszins simplistische indruk achter. Hier worden slechts twee opmerkingen gemaakt. Het stuk zelf zou een uitgebreidere reactie verdienen.

1. Heijne plaatst direct naast zijn favoriete begrip ‘emotie’ het begrip ‘belangen’. Dat komt in dit hele gedeelte slechts eenmaal voor. Zou een weldenkend mens dat begrip niet meer met het begrip berekening en daardoor met een rationele overweging in verbinding brengen? Je mag toch zeker veronderstellen dat we ons hier meer op het terrein van de ratio bevinden dan dat van de primaire gedrevenheid? Die belangen spelen Heijne ook verder onbewust parten.

2. Het lijkt misschien geen al te belangrijke omissie, maar het komt ondergetekende voor dat er in zijn basisschema nog een gebied ontbreekt. We hebben namelijk in onze samenleving niet alleen met een wetenschappelijke ‘objectieve waarheid’ te maken, het broertje van de ratio waar Heijne zijn hart aan verpand heeft, maar ook steeds meer met het begrip ‘absolute waarheid’. Dat laatste heeft misschien een wat vermolmde bijklank, we denken daarbij bijvoorbeeld aan de filosoof Hegel, of voelen een wat onaangename herinnering opkomen aan het religieuze concept van voorbije concilies: dogma.                                                                                                     

Kenmerkend voor het gebied van de absolute waarheid is, dat we hier te maken hebben met een immateriële wereld, een wereld die het gebied van de objectieve waarheid overtroeft. Dat laatste troont daarboven, gehuld in een lichtend schijnsel… Tegelijk is hij onttrokken aan de wereld van de pure feiten en daarmee tevens aan die van het discursieve denken. Hij heeft inderdaad geen plaats binnen het gebied waar de rationele, wetenschappelijke uiteenzettingen plaats vinden. Daarom zal Heijne daar ook niet zoveel ‘mee hebben’. Zelfs zo weinig dat hij meent haar geheel te kunnen veronachtzamen. Voor hem doet dit gebied geheel ‘buiten mededinging’ mee.

Dit nu lijkt enigszins voorbarig, aangezien dit gebied niet meer uitsluitend tot de speeltuin van de filosofie of de religie behoort. Sinds kort heeft ook de politiek er een succesvolle greep naar gedaan. Bij politiek denken we dan in de eerste plaats aan de Amerikaanse politiek. Slechts twee voorbeelden naast vele anderen, om de lezer op het juiste spoor te zetten: De Irakoorlog en 9/11. De Amerikaanse politiek heeft dit gebied namelijk ontdekt om daar zijn speciale waarheden te kunnen parkeren. Dat gebied is zoals we weten de ruimte waarbij het er totaal niet meer toe doet wat de (materiële) feiten ons vertellen. De klassieke sleutel die tot dat gebied toegang verleent, is dat ‘de feiten hier om de politiek heen worden bevestigd’ (the facts are fixed around the policy). Door dit fixen krijgen de feiten een bijkomende, dienende functie; daar wordt dan uiteindelijk elk ‘bewijs’ ook op gebaseerd. En waaruit bestaat dat fixen dan wel? Dat fixen bestaat uit het vertellen van een verhaal. Zo’n verhaal noemen we ook wel het narrative. Het narrative windt zich om de feiten heen en geeft ze de kleur van de policy, van de politiek. Zo is het narrative ook een ander woord voor die sleutel die toegang tot het rijk van de absolute waarheid geeft. 

Massavernietigingswapens werden er in Irak helaas niet gevonden. Maar toegegeven hoefde dat niet te worden (waarheid!), omdat ze altijd nog gevonden kunnen worden, want ze moeten er zijn.

In nog veel ernstiger mate dan bij Irak en vele andere plaatsen waar het narrative de leidende rol van de feiten heeft overgenomen, geldt dat voor de ‘rechtvaardiging’ van 9/11. De schuld van de aanslagen in New York werd zoals we weten enkele terroristen in de schoenen geschoven. Het bewijs was niet makkelijk te leveren. Daarom werd ook hier het bewijs een verhaal. In het essay van Heijne stuiten we nu op het door hem zo verafschuwde ‘alles-is-een-kwestie-van-perspectief’-denken. Hoe vreemd, dat het zogenaamde ‘bewijs’ van 9/11 helemaal overeenkomt met de woorden waarmee hij het denken deze verderfelijke groep karakteriseert: hun waarheid is a) ‘onaantastbaar’ (dat geldt inderdaad ook voor het officiële rapport van 9/11 en de wetenschappelijke rapporten die zonder dat de makers dat wilden door de regering tot ‘laatste (absolute!) woord’ zijn gebombardeerd, b) ‘immuun voor onderzoek’ (inderdaad niemand mag het resultaat van die onderzoeken in twijfel trekken) en c) ‘boven rationele kritiek verheven’ (ook dat klopt; zelfs alle wetenschappelijke kritiek wordt genegeerd). Het lijkt er warempel op dat Heijne flink studie van de problemen rond 9/11 heeft gemaakt. Hij zet immers al die mensen te kijk die zich zo kritiekloos aan een ‘bewijs’ hebben overgeleverd dat op een absolute verhoging werd neergezet, onbereikbaar voor kritiek, onaantastbaar voor controle en immuun voor onderzoeken. Zeer verhelderend!

Ondertussen zal duidelijk zijn wat zich hier in feite afgespeeld heeft: de Amerikaanse staat heeft het resultaat van de niet onpartijdige, niet objectieve onderzoeken naar 9/11 opgewaardeerd tot de status van ‘absolute waarheid’. Waarom moest het eigenlijk onaantastbaar, etc. gemaakt worden? Zonder er echt op in te gaan, geldt voor alle voorkomende gevallen in de politiek waarin het narrative de plaats van de feiten heeft ingenomen: dat was nodig, omdat de werkelijke feiten niet ‘klopten’ d.w.z. niet tot het gewenste resultaat zouden leiden en daarom moesten ze gemanipuleerd worden. Er bestaat gewoon geen enkele andere verklaring waarom de hulp ingeroepen dient te worden van dit voor het rationele denken ontoegankelijke gebied dat van oudsher het eigendom van het filosofische en vooral van het religieuze denken was.

Wat hier gebeurt is dat de politiek zijn toevlucht tot de religie heeft moeten nemen. Nu is de religieuze component bij de Amerikaanse staat nooit ver weg geweest, maar dit is toch een aantal bruggen te ver: 9/11 is tot geloofsartikel van de staat verklaard. 

Uit deze wereld van de absolute waarheid kan politiek gezien alleen maar ongecontroleerd en onbewezen fakenieuws over de werkelijke wereld uitgestrooid worden. De corporatieve media hebben daar geen moeite mee. Zij hebben daar weliswaar geen toegang toe, maar geven die informatie alleen maar door in het volle besef dat hun werk met ‘waarheid’ niets meer van doen heeft. In deze verlagen zij zich tot dienstbaarheid aan de heersende macht. Voor het werkelijke zoeken naar de waarheid moeten we op het internet bij de Amerikaanse alternatieve media zijn.

Misschien zal Bas Heijne ondertussen begrepen hebben dat de zaak toch niet zo eenvoudig in elkaar zit als hij dacht. De geliefde rede wordt namelijk van twee kanten bedreigd en ondermijnd; van ‘beneden’ inderdaad door de kracht van de emoties, maar tegenwoordig ook direct van ‘boven’ vanuit de wereld van het absolute. In deze absolute wereld is de ontoegankelijke, want afgeschermde waarheid helemaal niet de vrucht van onbeheerste emoties, maar van de super-ratio van de staat die zijn belangen hier veilig probeert te stellen.

Deze wereld heeft namelijk in zichzelf geen bestaan. Hij bestaat uitsluitend bij de gratie van hen die hem creëren en zich toe-eigenen, en dat zijn de machtigen van het oude geloof maar evenzeer de macht die tegenwoordig een ultieme beheers- en roofdierpolitiek voorstaat. Zoals de macht van de kerk zich vroeger over dat gebied uitstrekte, zo is het nu een staat die zich de macht over de absolute (politieke) waarheid heeft aangemeten. Zij kondigt deze waarheden officieel af en brengt hen daarna in dat laatste toevluchtsoord onder. Religie en politiek annexeren dit gebied, zij maken er ten eigen gerieve en ter versterking van hun macht aanspraak op. Want hier is inderdaad van een ongehoorde psychologische en fysieke macht sprake. De ‘slachtoffers’ zijn hierbij niet alleen de emotionelen, maar evenzeer de zgn. redelijken, en de rationelen, want hun ratio zal uiteindelijk toch in de eerste plaats uit zelfbescherming naar hun privébelangen uitgaan. Beseffen zij überhaupt dat ook zij in een gigantische bubbel van onwaarachtigheid leven? Misschien ziet Heijne de ratio toch iets te positief.

Magchiel C. Matthijsen, 8 februari 2020

9/11 COMPLEX

Het nieuwe boek van Coen Vermeeren over 9/11 is uit!

Er waren goede redenen om na het eerste boek over 9/11 uit 2016 een grondige update ervan te maken. Er gebeuren in onze wereld nu eenmaal ongelooflijk veel dingen in hoog tempo, en 9/11 is daarop geen uitzondering. Bovendien bestond er na mijn vertrek uit Delft de mogelijkheid om te schrijven over mijn ervaringen aldaar. Om die reden is er een heel hoofdstuk toegevoegd over wat er in Delft – en andere universiteiten in Nederland en elders – achter de schermen gebeurt bij een onderwerp zo explosief en belangrijk als 9/11.

Ervaringen bijvoorbeeld na het organiseren van de lezing van de voorman van de internationale architecten en ingenieurs in 2015 – Richard Gage – in Delft. Het is ongekend wat er vervolgens in de media gebeurde en hoe daar op een Nederlandse universiteit op wordt gereageerd. Ervaringen ook hoe er nooit inhoudelijk wordt gereageerd op een per definitie wetenschappelijk vraagstuk met grote maatschappelijke gevolgen. Ronduit schokkend is om te zien dat inhoudelijk deskundigen op het gebied van hoge gebouwen in staal en beton alle basale natuurkunde overboord gooien als het over 9/11 gaat. Er wordt wel eens schertsend gezegd dat de natuurwetten altijd gelden behalve op 9/11, maar als je er achter komt dat dit op universiteiten inderdaad geldt, dan is dat niet minder dan verbijsterend te noemen.

De wereld van vandaag begrijpen

Iedereen die de huidige wereld wil begrijpen kan niet om 9/11 heen. De moeder aller aanslagen was het startsein voor alles wat er sinds die tijd in bijvoorbeeld het Midden Oosten is gebeurd. Niet minder dan een bekende Amerikaanse generaal en presidentsandidaat Wesley Clark, legt het in dit filmpje even haarfijn uit:

Het enige land dat nog niet is ‘aangepakt’ is Iran…Als je denkt dat dit toeval is, dan mis je zijn punt: de aanslagen waren een gepland onderdeel van de Amerikaanse (Deep State) politiek: een New Pearl Harbour. Alles aan oorlogen en aan bijvoorbeeld de hele Surveillance State: privacy, veiligheid, afluisteren is te herleiden naar 9/11. Die kant moeten we niet op, maar als we ons niet degelijk informeren gaat dat wel gebeuren.

9/11 is actueel

Heel veel mensen hebben geen idee hoe er bijvoorbeeld in de VS een verhitte discussie plaatsvindt over 9/11. Dat er juridische stappen worden gezet om de werkelijke daders van de aanslagen voor de rechter te brengen. Diverse nieuwe onderzoeken bevatten explosief materiaal dat de officiële uitleg door Amerika volledig onderuit haalt. Een groot deel van de bevolking in de Verenigde Staten is er inmiddels van overtuigd dat hun overheid veel te verbergen heeft. Het aantal internationale architecten en ingenieurs dat van mening is dat de Twin Towers niet kunnen zijn ingestort op de manier die ons wordt voorgehouden, groeit nog altijd gestaag richting 3500! Samen met nabestaanden van de slachtoffers van het instorten van de Twin Towers hebben zij daarom recentelijk belangrijke juridische stappen gezet tegen de Amerikaanse overheid. Eén van de aanklachten betreft het achterhouden van bewijsmateriaal dat aan zou hebben getoond dat er ook explosieven zijn gebruikt bij de vernietiging van de Twin Towers.De universiteit van Alaska heeft onlangs aangetoond dat ook de instorting van gebouw WTC 7 niet door brand is veroorzaakt, zoals officieel wordt beweerd. Belangrijk nieuws, dat in onze media tot op heden nog geen aandacht heeft gehad.

Dit boek

Ik zet in dit boek helder uiteen wat de belangrijkste vragen zijn rond de aanslagen van 9/11. Dat betreft dan in eerste instantie de bewijzen dat bijvoorbeeld de Twin Towers en ook gebouw WTC 7 niet konden instorten op de manier waarop ons dat uitgelegd. Maar ook dat het uiterst merkwaardig is dat de vier verkeersvliegtuigen die bij de aanslagen zijn gebruikt, niet door de uiterst betrouwbare en efficiente Amerikaanse luchtmacht zijn onderschept. Een routineklus die tot 9/11 gemiddeld 125 keer per jaar goed ging met 100% succes, behalve op 9/11!Naast het officiële verhaal bespreek ik een aantal van de belangrijkste alternatieve theorieën voor de instortingen en geef daar commentaar op. Het betreft hier dan onder andere het forensisch bewijs dat de Twin Towers en het gebouw WTC 7 niet kunnen zijn ingestort zoals dat uit ‘officieel’ Amerikaans onderzoek is beweerd. Uiteraard gaat het hierbij over mogelijke explosieven in het WTC maar ook in het Pentagon. Diverse onderzoekers worden besproken die goede argumenten aandragen dat er mogelijk tactische nucleaire wapens kunnen zijn gebruikt! Ook op dit gebied is er de laatste tijd zeer veel interessant onderzoek naar buiten gekomen.Veel essentiële feiten zijn buiten het officiële onderzoek gehouden en dat is niet in ons belang. Ook de bedenkelijke rol van Westerse media, politiek en wetenschap die wegkijken bij ongemakkelijke waarheden wordt uitvoerig besproken.

“Het is geen kwestie of de waarheid over 9/11 aan het licht komt, maar alleen wanneer. Het gaat denk ik niet lang duren voordat in de VS het deksel van de beerput wordt gelicht. De meeste mensen in het Westen zullen dan geen idee hebben gehad dat 9/11 nog steeds zo actueel is.”

Het boek is bedoeld voor iedereen die interesse heeft in de gebeurtenissen van 9/11 en die kritisch is ten opzichte van wat ons daarover is verteld. Het boek is helder geschreven in voor iedereen begrijpelijk taal. Technische zaken worden niet geschroomd maar helder uitgelegd. Met meer dan 300 bronnen is het boek ook een uitstekend startpunt voor verder onderzoek.

Wat staat er in het boek

1.     Inleiding
2.     Moet je geloven in complotten?
3.     De officiële complottheorie van 11 september 2001
4.     Vraagtekens bij de officiële complottheorie van 11 sept. 2001
5.     Gebrek aan militaire interventie
6.     Kapers en vliegtuigen
7.     Instortende gebouwen
8.     9/11 in de academische wereld
9.     Het Pentagon
10.   Het vierde vliegtuig
11.   De totale vernietiging van de torens
12.   cui bono? Wie heeft er belang bij?
13.   Laatste ontwikkelingen en conclusies

Het boek heeft 416 pagina’skost 29,99 Euro en is te koop bij de uitgever –www.obeliskboeken.nl of bij iedere boekhandel in Nederland en Vlaanderen

Waarom zouden we niet kritisch zijn op een overheid die aantoonbaar loog over de massavernietigingswapens en de betrokkenheid van Irak bij 9/11? Amerikaanse leugens doodden honderdduizenden in Irak en Afghanistan. Informeer jezelf.